Ordenances fiscals

1       Impost sobre béns immobles

2       Impost sobre vehicles de tracció mecànica

3       Impost sobre activitats econòmiques

4       Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

5       Contribucions especials

6       Taxa expedició documents administratius

7       Taxa llicències urbanístiques

8       Taxa cementiri municipal

9       Taxa clavegueram

10    Taxa recollida escombraries

11    Taxa conservació camins

12    Taxa per ús privatiu o aprofitament especial de sòl, subsòl i vol de vies públiques de titularitat municipal per empreses subministradores de serveis públics

13    Taxa ocupació terrenys d'ús públic amb mercaderies, material de construcció, runes, tanques puntuals, bastides i altres instal·lacions

14    Taxa ocupació terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa

15    Taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo situats en terrenys d'ús públic local així com indústries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic

16    Taxa servei veu pública

17    Taxa piscines, instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs

18    Taxa distribució d'aigua

19    Taxa servei de bàscula pública

20    Taxa per tramitació i atorgament de la llicència de les activitats sotmeses al règim d'intervenció integral de l'adm. ambiental

21    Taxa per a la gestió dels residus de la construcció

22    Taxa del servei municipal del centre de dia

23    Taxa pels serveis escolars de primer cicle d’educació infantil i guarda extraescolar

24    Preu públic de la publicitat en el llibre de festes

25    Preu públic per la venda de llibres de les Jornades d’Estudi

26    Preu públic per la prestació d'activitats extraescolars

27    Preu públic per la realització d'espectacles

28    Preu públic pel servei esportiu de la pista de pàdel

29    Taxa per la utilització dels equipaments culturals

Subscriure a
Menu

Menú principal