Ajuntament

L’ajuntament és la institució local que té per funció el govern i l'administració dels interessos del veïnat d'un municipi. Actualment té caràcter electiu.

El principals òrgans d'un ajuntament són:

- el Ple de l'ajuntament format per un nombre determinat de regidors i regidores que són elegits en unes eleccions pels veïns i veïnes majors d'edat del municipi per un període de 4 anys

- i l'alcalde/essa  que és qui presideix l'ajuntament i n'és la màxima direcció política, representativa i director de personal que és elegit pels regidors i regidores del Ple d'entre els seus membres.

Lluís Agut i Solé Alcalde
Grups municipalsAPB - Lluís Andrés Agut Solé - Magda Falcó Micola- Ramón Viña Solanes- Josep Montoya Torres- Laia Segura Ferràs JxB - Jaume Sabaté Cervelló - M. Carmen Conesa Vidal 
Regidoria d’Acció social i Ciutadania, Cultura i Educació: Sra. Magda Falcó Micola. Regidoria de Joventut, Noves Tecnologies i Hisenda: Sra. Laia Segura Ferràs. Regidoria de Promoció Econòmica i Turisme, Esports i Salut: Sr Josep Montoya Torres. Regidoria d’Agricultura, Camins i Medi Ambient: Sr....
Registre de Planejament Urbanístic de CatalunyaPOUM Bot  
Borsa de Treball del Consell Comarcal de la Terra AltaCerca Feina
Ajuntament de Bot Adreça: pl. de l'Església, 1 Telèfon: 977428077 Fax: 977428067 e-mail: aj.bot@altanet.org 
Subscriure a