Ajuntament

L’ajuntament és la institució local que té per funció el govern i l'administració dels interessos del veïnat d'un municipi. Actualment té caràcter electiu.

El principals òrgans d'un ajuntament són:

- el Ple de l'ajuntament format per un nombre determinat de regidors i regidores que són elegits en unes eleccions pels veïns i veïnes majors d'edat del municipi per un període de 4 anys

- i l'alcalde/essa  que és qui presideix l'ajuntament i n'és la màxima direcció política, representativa i director de personal que és elegit pels regidors i regidores del Ple d'entre els seus membres.

Núria Mulet Mulet Alcaldessa
Grups municipalsSom Bot - Núria Mulet Mulet - Veure fitxa- Glòria Miranda Amades - Veure fitxa- Oriol Fidel Mulet - Veure fitxa JxB - Jaume Sabaté Cervelló - Veure fitxa APB - Lluís Andrés Agut Solé - Veure fitxa- Ramón Viña Solanes - Veure fitxa - Magda Falcó Micola - Veure fitxa 
L'equip de govern d'aquest ajuntament està format per: Núria Mulet Mulet - AlcaldessaJaume Sabaté Cervelló - Primer Tinent d'AlcaldiaGlòria Miranda Amades - Segona Tinent d'Alcaldia Oriol Fidel Mulet - Regidor 
El codi de conducta d'alts càrrecs i bon govern marca els valors, principis i normes de conducta a les que s'han d'atenir els alts càrrecs de l'ens.Aquest, al mateix temps, també marca quines són les obligacions i regles sobre la qualitat dels serveis i el funcionament de l'Administració d'acord...
En el següent enllaç al portal de transparència trobareu la descripció dels òrgans de govern de l'ajuntament de Bot, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part. 
El dret d’accés és el segon eix fonamental de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Aquest eix serveix de complement a la transparència que s’aconsegueix amb les obligacions de publicitat activa.Qualsevol persona que consulta un portal de...
Projectes en marxa:Projecte d'instal·lacions per a dotació de serveis a l'antiga estació de tren. Projecte de sectorització de xarxa, renovació de vàlvules i detecció de fuites de la xarxa d'aigua. Projecte d'adequació d'edifici per a sala polivalent Memòria de remodelació de lluminàries existents...
Ajuntament de Bot Adreça: pl. de l'Església, 1 Telèfon: 977428077 Fax: 977428067 e-mail: aj.bot@altanet.org 
Subscriure a
Menu

Menú principal