Subvencions Generalitat de Catalunya

L’Ajuntament de Bot ha estat beneficiari, a través del  Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, d’un ajut financer del  Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), per un import de 9.001,46 €. Subvenció a l’Àmbit 2, a l’empara de la Resolució TES/2603/2021, de 4 d’agost, de convocatòria de subvencions destinades als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operacions 04.04.01 i 07.01.01) per a l'any 2022,  atorgades en base al capítol IV del pressupost disponible i operació PDR 04.04.01. On l’objecte subvencionat ha estat la recuperació de la infraestructura verda del riu Canaletes i el seu pas pel terme municipal de Bot: millora d’hàbitats, espècies amenaçades i sensibilització de la població, amb resultats satisfactoris pel territori.

 

 

 

 

 

 

L’Ajuntament de Bot ha estat beneficiari d’un ajut en el marc de la subvenció de la Gestió Forestal Sostenible 2021, per un import de 26.165,24 euros (14.914,18 euros amb càrrec a la partida pressupostària D/760000100/5510 del DACC i 11.251,06 euros amb càrrec al FEADER).

 

 

 

 

 

L’Ajuntament de Bot ha estat beneficiari de l’Ajut per un import de 24.715,42 euros  (10.627,63 euros FEADER) dins de l’expedient TE43713218, corresponent a la Resolució ARP/1953/2018, de 3 d’agost, per la qual es convoquen per a l’any 2018 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal (operació PDR 08.05.02), la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació PDR 04.03.03), les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació PDR 08.05.01), la prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal (operació PDR 08.03.01) i les inversions per a la transformació i comercialització dels recursos forestals (operació PDR 08.06.02), on l’objecte subvencionat ha estat les Actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics, amb resultats satisfactoris pel territori.

Contacte - Consorci Leader del Camp

 

 

 

 

 

 

La Generalitat de Catalunya ha concedit a l'Ajuntament de Bot una SUBVENCIÓ A LA DINAMITZACIÓ TERRITORIAL PER ALS ANYS 2018-19, d'un import de 39.708,48€, per l'actuació: MILLORA D'ACCESSOS AL MUNICIPI.

 

 

 

Subscriure a
Menu

Menú principal