Subvenció Diputació de Tarragona, prevenció d'incendis forestals

14/06/2024

Subvenció Diputació de Tarragona, prevenció d'incendis forestals

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Bot una subvenció de 18.797,78 €, per prevenció d'incendis forestals, convocatòria 2023.

Amb aquest ajut s'han pogut netejar de les franges laterals de camins i pistes de titularitat municipal per accedir a terrenys forestals.
L’actuació executada ha donat compliment a la Franja Auxiliar Estratègica proposada al Pla de Prevenció d’Incendis aprovat tècnicament, del PPP ES “Serres de Cavalls i Pàndols”, en concepte de crear una via segura per als mitjans d’extinció al camí vell de Bot a Horta. El vial presenta una amplada mitjana de 4 metres. L’actuació duta a terme suposa una millora notable de la zona de les Olles, amb elevada afluència d’ús públic durant els mesos estivals, amb l’objectiu de prevenció i gestió dels incendis forestals al municipi.
Els treballs duts a terme són els següents,
S’han dut a terme estassades, aclarides i podes per tal de reduir la càrrega de combustible i trencar la continuïtat horitzontal i vertical de la massa.

- La continuïtat horitzontal s’ha trencat amb l’aclarida de la massa arbòria i amb una reducció del combustible fins all 80%. Les estassades han estat arreu i només s’han deixat les espècies protegides com el margalló (Chamaerops humilis). S’han mantingut i propomocionat les espècies acompanyants i/o minoritàries al rodal (Quercus humilis, Quercus ilex, Fraxinus angustifolia)
- La continuïtat vertical s’ha trencat amb la poda de fins a 2m d’alçada o 1/3 de l’alçada del peus. En el cas d’haver trobat planifolis, s’ha afavorit la seua persistència no tallant aquests peus i fen-t’hi la selecció de tanys.
- S’han eliminat les restes en in situ i en pista mitjançant desbrossadora de discs (mètodes manuals).
- La selecció de peus a tallar per tal d’arribar a la densitat final establerta, s’ha dut a terme seguint aquest ordre i amb la premissa de dur a terme una millora fenotípica de la massa:

1. Espècies al·lòctones.
2. Peus dominats i els que estiguin per sota de l’estrat dominant i creïn continuïtat vertical.
3. Els que presentin danys abiòtics i/o biòtics
4. Els que presentin defectes de forma com bifurcacions a l’eix de l’arbre (bifurcats) o estiguin escapçats.
Les zones on aquests criteris no havien quedat clars per part de l’empresa executora, s’ha dut a terme un marcatge peu a peu de l’arbrat a tallar per part de la director tècnic de l’obra.
La fusta extreta s’ha trossejat en trossades inferiors a 1 m i s’han escampat per la zona treballada.
L’eliminació de les restes ha estat obligat a 20 m a banda i banda del vial i s’ha fet de manera manual amb desbrossadora de discs; l’estellat s’ha repartit el més homogèniament possible per tota l’àrea d’actuació.

Menu

Menú principal