CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D'ÚS PRIVATIU DE DOMINI PÚBLIC BAR DE LES PISCINES DE BOT 2022

31/05/2022

CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D'ÚS PRIVATIU DE DOMINI PÚBLIC BAR DE LES PISCINES DE BOT 2022

S'informa que s'han  publicat les bases per a la concessió administrativa d’ús privatiu d’un bé de domini públic: Bar de la piscina de Bot.

Es poden consultar al perfil del contractant:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=101381437&lawType=